Bananiara

13 tekstów – auto­rem jest Ba­naniara.

To co tkwi głębo­ko w nas jest dostępne tyl­ko dla nas i jest wie­czne...,dla­tego nig­dy nie za­pomi­naj­my o tym,kim jes­teśmy i nie zakładaj­my ma­sek,bo war­tościowi jes­teśmy tyl­ko my-PRAWDZIWI... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 stycznia 2011, 16:38

Sa­mot­ność to nie brak osób wo­koło nas,lecz brak ko­goś kto za­pełni nasze serce... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 22 października 2010, 17:39

Naj­gor­sze jet to,kiedy czu­jemy coś do dru­giej oso­by,a ona o tym nie wie... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 16 października 2010, 11:46

Cza­sami sta­jemy się ra­dośni,gdy tyl­ko po­myśli­my o oso­bie,którą kochamy... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 września 2010, 14:50

Dom to miej­sce,do które­go wra­camy,bo chce­my lub wra­camy,po­nieważ nie ma­my in­ne­go wyjścia... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 17 września 2010, 16:05

Kiedy za­myka­my oczy widzi­my świat,w którym chcieli­byśmy żyć... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 10 września 2010, 19:17

Na początku zaw­sze wszys­tko wy­daje się trudne... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 września 2010, 08:23

Życie z in­ny­mi po­lega na zro­zumieniu ich świata... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 września 2010, 12:51

Kiedy spo­tykasz miłych ludzi za­pomi­nasz o strachu,który Cie ogarniał.... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 4 września 2010, 11:52

Jes­teśmy jak drze­wa,gdy od­ci­na się nas od rodziny-usychamy... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 31 sierpnia 2010, 09:09
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność